A- A A+
ThemeLD

M.Sc Students

M.Sc. Students  2020 Admission

Sl No Name Phone Number Email Id
1 Abhishek Prakash 7558907717 abhishekprakash712@gmail.com
2 Abin  Prasanth  M V 9207329514 abinprasanth123@gmail.com
3 Akshay Biju B 7994070376 akshaybijub@gmail.com
4 Anakha T  X 9400364036 anakhathekkanath@gmail.com
5 Anurag  Ullas 6238176877 anuragullas2000@gmail.com
6 Athulya T 7510258107 athulyanandant@gmail.com
7 Faiha Ameena T 9947376250 faihaameenat@gmail.com
8 Honey Jose 8590863204 honeyplathottathil@gmail.com
9 Krishna Priya R 6282971206 priyakrishna354@gmail.com
10 Maria Rose 9188480392 mariarose2000kallarackal@gmail.com
11 Meera K 9495494647 meeraambalath@gmail.com
12 Meghna S 7306928746 meghnasatheesh1@gmail.com
13 Midhun Murali M 8848783787 midhunmuralim50@gmail.com
14 N A Karthika 8078272913 nakarthika2017@gmail.com
15 Nandana R S 9496391817 nandanars28@gmail.com
16 Rijo Raju 7034843256 rijoraju071@gmail.com
17 Rithin Siby 9207324064 rithinsiby9@gmail.com
18 Parvathy P J 9495528506 parvathyjayaseelan@gmail.com
19 Dilna 7034317863 dilnakuttasseri00@gmail.com

 

M.Sc Students 2021 Admission

Sl No Name Phone Number Email Id
1 Shilpa Susan Thomas 9544125223 shilpasusant@Gmail.com
2 Keerthi  K S 8281479910 keerthikeezheppatt@gmail.com
3 Aparna  C M 9074657662 aparnachinnu97@gmail.com
4 Anagha  V S 8848556200 avs15599@gmail.com
5 Anoop  P 9544340070  anoopkrishna20000@gmail.com
6 Anna Babu 8606123071 parasserilanna1312@gmail.com
7 Sree Lakshmi  P 8921855165 punnakkalsreelakshmi@gmail.com
8 Mohammed Jahim T I 8921764562 mohamedjahim786@gmail.com
9 Sreelakshmi  R 9526562397 sreelakshmiramadas555@gmail.com
10 Sneha Manoj 9188203437 snehapraveen3437@gmail.com
11 Mahima Mohan 9207616398 mahimamohantdr@gmail.com
12 Arun S 8088074360 sreearun.s78@gmail.com
13 Adarsh Ajay 9496161621 adarshajaiampattu@gmail.com
14 Shibil S 8156977420 shibilsanu01@gmail.com
15 Anamika T R 8304928481 archanasuma2000@gmail.com
16 Sooraj  R S 9745502371 soorajraj46@gmail.com
17 Nandana T R 8589098518 nandanaravindaran2017@gmail.com
18 Sarath  P  Sasi 9995330172 sarathsasi1497@gmail.com
19 Ajith  C 9946919754  Ajithcmohan754@gmail.com
20 P L Ashiq 9995579890 ashiqlakshmanan@gmail.com
21 Liya Philip 9597433263 liyaphilip14@gmail.com
22 Madhu Soodhanan 8940475795 madhu14843tuticorin@gmail.com